Adatkezelési tájékoztató

A Kontur Bt. jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

A Kontur Bt. a www.palinkafozes.com, www.hazipalinka.com, a palinkafozo.org, palinkastill.com, palinkadistiller.com, palinkanagykovetseg.hu, hasznaltpalinkafozo.hu  weboldalalak (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Kontur Bt. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Kontur Bt. az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

 

 1. Adatkezelés célja

  A Kontur Bt. adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

  A Kontur Bt. a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat A Kontur Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 2. Adatkezelés jogalapja

  A Kontur Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, számlázás tekintetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

  A Kontur Bt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

 3. A Kontur Bt. mint adatkezelő adatai

  • Név: Kontur Bt.
  • Székhely és levelezési cím: 1164 Budapest, Simongát u. 43.
  • Cégjegyzékszám:01-06-017736
  • Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 28144120-2-42
  • Telefonszám: +36 30 932 93966
  • Email cím: info@palinkafozes.com
  • Adatvédelmi tisztviselő: adatkezeles@palinkafozes.com
 4. Az adatkezelés időtartama

  Érintett adatait, melyet a megrendelés során ad meg a Kontur Bt. részére, a Kontur Bt. a megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül szintén törli a rendszeréből.

  A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

  Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A dokumentumok megőrzésének kötelező időtartamát meghatározó egyes, pl. az adózásról, a számvitelről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, stb., jogszabályok rendelkezései alapján Társaságunk a személyes adatokat e jogszabályi rendelkezések szerint megállapított időtartamig kezeli.

  Vásárlás esetén a számlázási adatok a jogszabály alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.

 5. A kezelt személyes adatok köre

  Kapcsolatfelvételt szolgáló adatok

  A Honlapon kapcsolatfelvételi lehetőséget nyújtó szolgáltatás igénybevételéve az Érintett egy űrlap kitöltésével közvetlenül fordulhat a Kontur Bt-hez. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya és szövege. A Kontur Bt. a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokal csak az Érintettel történő üzenetváltás céljából kezeli, annak időtartamán túl törli rendszeréből.

  Regisztrációs adatok

  A palinkanagykovetseg.hu weboldalon felkínált csatlakozási lehetőség során az érintett személyes adatait azzal a szándékkal adja meg önkéntes beleegyezésel, hogy a honlapon megfogalmazott értékek mentén szerveződő civil közösség tagja legyen. Az íly módon a Kontur Bt. által kezelt személyes adatokról az érintett tájékoztatást kérhet, kérheti azok módosítását, illetve tagsági szándékról az érintett bármikot lemondhat, kérheti adatai azonnali törlését az adatkezeles@palinkafozes.com e-mail címen, vagy a Kontur Bt. egyéb elérhetőségein.

  A csatlakozás során kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakó- vagy tevékenységi hely szerinti város megnevezése, illetve opcionálisan bemutatkozás célját szolgáló honlap internetes webcíme, és opcionálisa profilkép feltöltése. Az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsájtott adatok valóságtartalmát a Kontur Bt. nem ellenőrzi.

  Az adatkezelés célja a hasonló érdeklődési körű, a honlapon megfogalmazott elvekkel egyetértő tagokból szerveződő közösség építése. A honlapont nyílvánosan, bárki számára megtekinthető az érintett, mint a közösség tagja által megadott név, profilkép és a csaktlakozás időpontja

  A jelentkezés során az érintett hozzájárulását adja, hogy a közösség életével kapcsolatos, az annak alapját képező közös érdeklődési köröknek megfelelő információkról értesüljön. A Kontur Bt. az érintett személyes adatait a fent szereplő, a csatlakozási szándékkal elfogadott céloktól eltérő szándékkal nem kezeli.

  Az adatkezelés időtartalma addig valósul meg, míg az érintett adataianak törlését nem kéri. Az adatkezelés során a Kontur Bt. harmadik fél számára a nem publikus adatokat nem adja ki, azok információ-technológiai biztonságáról legjobb tudása szerin gondoskodik. Ezek alapja a biztonságos http kapcsolat, mely lehetővé teszi, hogy az érintettek, látogatók, és a Kontur Bt. illetékes munkatársai internetes hozzáférése az adatokhoz titkosított kapcsolaton keresztül történjen. A Kontur Bt. az adatkezelői kötelezettégének eleget téve gondoskodik az adatok hrámadikfél számára hozzáférhetetlenéségéről, illetve belső adatkezelési utasítások szabályai szerint a munkvállalókkal kötött titotoktartási megállapodásról.

 6. Jelentkezés a pálinkafőzde adatbázisba

  A palinkafozes.com oldalon lehetőség van az adott internetes oldalon elérhető Pálinkafőzdék Magyarországi Adatbázisába jelentkezni. A jelentkezés során az Érintett saját kérésére megadott személyes adatai ezáltal nyílvánosak. Az Érintett bármikor kérheti az adatok helyesbítését, zárolását, törlését az adatkezeles@palinkafozes.com e-mail címen, vagy a Kontur Bt. bármely elérhetőségén.

  Technikai adatok

  Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Kontur Bt. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa és verziószáma, valamint a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintésekor, illetve elhagyásakor automatikusan naplózza. Ezen technikai adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Kontur Bt. fér hozzá.

  A Kontur Bt. rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a kapcsolatfelvétel, a megrendelés, vagy regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  A Honlap html kódja független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat (partnerk hirdetései). E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói technikai adatokat képesek gyűjteni.

  Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

  Az adatokat elsődlegesen a Kontur Bt. illetve a Kontur Bt. belső munkatársai – a rájuk vonatkozó adatkezelési szabályzat alapján – jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

  A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében a Kontur Bt. adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A Kontur Bt. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

  Adatfeldolgozók megnevezése:

   

  • Név: Lázárné Vida Erika
  • Tevékenység: könyvelés
  • Telefonszám: 06 (1) 256 90 15
  • Email: aha.lazar@t-online.hu

  Tárhely szolgáltató adatai

  • Név: Dotroll Kft.
  • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  • Elérhetőségek: support@dotroll.com
  • Szerver helye: EU, Magyarország, Budapest

  A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

  1. Tájékoztatáshoz való jog

   Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni A Kontur Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá - a regisztráció során megadott email cím kivételével - bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

   A Kontur Bt. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Kontur Bt. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

   Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Kontur Bt. munkatársához fordulhat az az adatkezeles@palinkafozes.com e-mail címen, vagy a cég bármely elérhetőségén.

  2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

   Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Kontur Bt. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A dokumentumok megőrzésének kötelező időtartamát meghatározó egyes, pl. az adózásról, a számvitelről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, stb., jogszabályok rendelkezései alapján a Kontur Bt. a személyes adatokat e jogszabályi rendelkezések szerint megállapított időtartamig kezeli.

   Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Kontur Bt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

   Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

   A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

   Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

   Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztatóelfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

  3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

   Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Kontur Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

   Az Érintett a jogait a Kontur Bt. elérhetőségein gyakorolhatja.

  4. Jogorvoslat: Az Érintett az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

   A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391 1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

   Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 9. Email címek felhasználása

  A Kontur Bt. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (vásárlással kapcsolatos visszajelzés, valamint tájékoztató vagy reklám célú) email küldésére.

  Az email címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. Az e-mail címek adatbázisát a Kontur Bt. harmadik fél számára nem adja át, technikailag biztonságos körülmények között tárolja, legjobb tudása szerint gondoskodik, hogy illetéktelen személyhez ne kerülhessenek.

 10. Hírlevél

  A Kontur Bt. lehetővé teszi az Érintett számára, hogy az feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Kontur Bt. a hírlevél igénybevétele során az Érintett által, azt adatkezelésbe történő beleegyezéssel megadott adatokat kezeli.

  Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással illetve a Honlapon keresztül ahol az Érintettnek az erre szolgáló felületen meg kell adnia az email címét illetve a nevét, majd a "Leiratkozás" linkre kattintania. Ebben az esetben A Kontur Bt. minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket A Kontur Bt. csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 11. Adatbiztonság

  A Kontur Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely - felszámolás alatt: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum