VM rendelet!!

2010. 11. 28., vasárnap

33/2010. (XI. 25.) VM rendelet az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) bérfőzött pálinka: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 64. § (3) bekezdés szerinti párlat, amely megfelel a Pálinkatörvény előírásainak;

b) magánfőzés keretében előállított pálinka: a Jöt. 64. § (6) bekezdés szerinti párlat, amely megfelel a Pálinkatörvény előírásainak;

c) termék: a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Pálinkatörvény) szerinti pálinka, törkölypálinka.

 

2. Az országos pálinka- és törkölypálinka-verseny megrendezése

2. § A Pálinka Nemzeti Tanács (a továbbiakban: a PNT) évente egy országos pálinka- és törkölypálinka-versenyt (a továbbiakban együtt: verseny) rendez, amelynek lebonyolítására pályázni lehet. A verseny célja a pálinkának, mint nemzeti italnak a hitelét, hírnevét olyan magas színvonalú, nemzetközileg elismert országos rendezvény révén is erősíteni, amely keretében Magyarország egész területéről származó terméket lehet nevezni, minőségüket elbírálni és díjazni.

3. § A verseny rangjának és jelentőségének megőrzése érdekében az e rendelet szerinti versenyen kívül nem rendezhető verseny „országos”, „nemzeti”, „hazai” vagy „magyar” megnevezéssel.

4. § A 3. § szerinti tilalom nem vonatkozik a termékek speciális szempontok alapján meghatározott csoportjára, különösen egy adott gyümölcsfajból vagy azok egy csoportjából, illetve valamely különleges eljárással készült pálinkákra országosan meghirdetett versenyekre.

5. § A verseny lebonyolítására irányuló pályázatot e rendelet alapján a tárgyévet megelőző év május 1. és május 31. között kell a továbbiakban: a PNT Titkárságra - két aláírt példányban, valamint elektronikus formában is - benyújtani. A benyújtás időpontja a PNT Titkársága által igazolt átvételi időpont. Postai úton történt kézbesítés esetén a benyújtás időpontja az ajánlott levélként történő postára adás dátuma.

6. § A beérkezett pályázatokat a PNT 44 munkanapon belül, az e rendeletben foglalt szakmai szempontok figyelembevételével rangsorolja és választja ki a nyertes pályázatot, amelyről írásban tájékoztatja a vidékfejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a pályázókat, valamint döntését közzéteszi saját honlapján is.

7. § A PNT a verseny lebonyolítása során ellenőrzi, hogy a verseny minden szempontból megfelel-e a rendelet előírásainak, és erről az eredményhirdetés előtt legalább 10 munkanappal írásban tájékoztatja a minisztert. Ha a verseny bármely szempontból nem felelt meg a rendelet előírásainak, a verseny nem nevezhető országos versenynek, és ezt a PNT a honlapján közzé teszi.

 

3. A verseny lebonyolítására irányuló pályázat és a verseny feltételei

8. § A verseny csak akkor tekinthető országosnak, ha arra Magyarország területéről legalább 30, a 9. § szerinti nevezésre jogosult, összesen legalább 300 különféle terméket nevez be, és abból legalább 200 szabadforgalomba bocsátott termék.

9. § (1) A versenyre kizárólag

a) a Jöt. szerinti szeszfőzde,

b) a Jöt. szerinti bérfőzető,

c) a Jöt. szerinti magánfőző, vagy

d) kereskedő

nevezhet be terméket.

(2) A kereskedő csak sajátmárkás terméket nevezhet be, amelynek benevezéséhez a pálinka előállítójának írásban hozzá kell járulnia.

10. § A versenyre benevezni kizárólag

a) Jöt. szerinti okmánnyal,

b) bérfőzőtt pálinkák esetén a Jöt. 66. § (6) bekezdése szerinti egyszerűsített kísérőokmánnyal,

c) magánfőzés keretében előállított pálinkák esetén a Jöt. 67/A. § (3) bekezdése szerinti származási igazolvánnyal rendelkező terméket lehet. A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

11. § A verseny lebonyolítója csak olyan személy vagy szervezet lehet, aki vagy amely

a) biztosítja, hogy a verseny lebonyolítását a termékre és a bírálatra vonatkozó szakmai ismeretekkel rendelkező személy irányítsa, valamint

b) biztosítja a verseny megszervezésének és lebonyolításának feltételeit e rendelet előírásainak megfelelően.

12. § A pályázatnak tartalmaznia kell a verseny lebonyolítójának

a) nevét, címét,

b) kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

c) hozzájárulását, hogy a PNT által megbízott személyek ellenőrizhetik a verseny e rendelet előírásai szerinti lebonyolítását,

d) nyilatkozatát a költségvetés alrendszereivel szembeni tartozásmentességről, valamint

e) a verseny lebonyolítását irányító személy szakmai alkalmasságát igazoló dokumentumok másolatát.

13. § A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a versenykiírást és -szabályzatot legalább az alábbi tartalommal:

a) a versenyben való részvétel pályázóra és termékre vonatkozó feltételei, a jelentkezés módja, helye, a minták mennyisége, szabad forgalomba bocsátott pálinkák esetén a minimális tételnagyság, a beküldés határideje, nevezési díj és az egyéb költségek,

b) bírálati kategóriák, analitikai vizsgálati paraméterek, a pálinkabíráló bizottság felépítése, az érzékszervi bírálat menete és módja, a bírálati ponthatárok, a verseny rendezője által odaítélendő díjak, az utólagos ellenőrzések módja,

c) a versenyből való kizárás feltételei és következményei,

d) a bírálat és az eredményhirdetés időpontja és helye,

e) a versennyel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók, valamint

f) a verseny tervezett költségvetése, a források megjelölésével.

14. § A termékek, illetve előállítóik vonatkozásában az „ország legjobb...”, „Magyarország legjobb...” valamint „országos”, „nemzeti”, „hazai”, „magyar” jelzővel ellátott díjakat csak az e rendelet szerinti versenyen lehet adni, és az előállító vagy a forgalmazó terméken megjelenített, valamint termékre vonatkozó egyéb kommunikációjában kizárólag az e rendelet szerinti versenyen kapott ilyen jelzővel ellátott díjakat lehet feltüntetni.

15. § A 14. § szerinti díjak csak abból a tételből származó terméken tüntethetők fel, amelyből a díjazott minta származik.

16. § Bérfőzött, valamint sajátmárkás pálinka díjazásakor az eredményhirdetés során, valamint az oklevélen meg kell nevezni a főzést végző szeszfőzdét is.

 

4. A pálinka és törkölypálinka értékelése a versenyek során

17. § Az értékelés során analitikai vizsgálatot és érzékszervi bírálatot kell végezni.

18. § Az analitikai vizsgálat során vizsgálni kell

a) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben a termék vonatkozásában előírt metilalkohol- és hidrogéncianid-tartalom,

b) a Pálinkatörvényben meghatározott, valamint

c) az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről szóló rendeletben a réztartalomra vonatkozó

határértékeknek való megfelelést.

19. § Az analitikai vizsgálat elvégzésére a verseny lebonyolítója jelöli ki a vizsgáló laboratóriumot, amelynek rendelkeznie kell a termékek vizsgálatához szükséges ismeretekkel, eszközökkel és gyakorlattal.

20. § Ha az analitikai vizsgálat során egy vagy több paraméter a mérési bizonytalanságon belül megközelíti, vagy a nem megfelelőség irányában túllépi az előírt határértéket, akkor a mérést az adott vizsgálatra akkreditált laboratóriumban meg kell ismételni.

21. § Ha a termék analitikai vizsgálata során annak bármely paramétere nem felel meg a 18. § szerinti bármely határértéknek, a termék nem kerülhet érzékszervi bírálatra.

22. § Az érzékszervi bírálat alapján történik a termék besorolása a versenyszabályzatban meghirdetett ponthatároknak megfelelően.

23. § (1) Az érzékszervi bírálatot pálinkabíráló bizottság végzi.

(2) Az érzékszervi bírálat során biztosítani kell az alábbi feltételeket:

a) a pálinkabíráló bizottság létszámát és felépítését a mintaszám figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy az lehetővé tegye az objektív, pártatlan elbírálást;

b) érzékszervi bírálatot csak olyan bíráló végezhet, aki e rendeletnek megfelelő képzést eredményesen elvégzett;

c) a verseny rendezőjének meg kell győződnie arról, hogy a bíráló alkalmas-e az érzékszervi bírálat elvégzésére;

d) a bírálat körülményeinek lehetővé kell tenniük az objektív és zavartalan értékelést, biztosítani kell az ezt lehetővé tevő helyiséget, berendezést, eszközöket, megvilágítást, a zavaró szagok kizárását.

(3) A bírálat az 1. melléklet szerinti rendszerben pontozással és leíró értékeléssel történik.

 

5. A pálinka- és törkölypálinka érzékszervi bírálók képzése

24. § A képzés arra irányul, hogy az azt eredményesen elvégző személyek képesek legyenek pálinka és törkölypálinka 1. melléklet szerinti szempontok alapján történő elbírálására.

25. § A képzésben részt vevő személyeknek fizikailag alkalmasaknak kell lenniük az érzékszervi bírálati tevékenységre, különösen az ép érzékszervek, valamint az alkohol allergia mentesség tekintetében.

26. § (1) A képzést vezető személyeknek rendelkezniük kell oktatási gyakorlattal, valamint a termékre vonatkozó:

a) bírálati gyakorlattal,

b) technológiai ismeretekkel,

c) alapanyag- és késztermék ismerettel.

(2) A képzés tárgyi feltételeiként a képzés során biztosítania kell az érzékszervi bírálathoz szükséges eszközöket és a bírálati tréningek megtartásához megfelelő helyiséget.

(3) A képzési program kötelező elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

27. § A képzést eredményesen elvégzők számára a képzés szervezője tanúsítványt állít ki, amely igazolja a 24. § szerinti alkalmasságukat. A tanúsítványon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a képzést eredményesen elvégző személy kéri-e felvételét a Pálinkatörvény 12. §p) pontja szerinti névsorba. Igenlő válasz esetén a tanúsítvány másolatát a képzés szervezője a képzés lezárását követő 22 munkanapon belül megküldi a PNT Titkárságának.

 

6. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. § A 2011. évi verseny megrendezésére irányuló pályázatot 2010. december 1. és 31. között lehet benyújtani.

 

Csatolt dokumentumok:

A jogszabály mellékletei (PDF)

 

forrás: www.vm.gov.hu


Jooble

Exkluzív üvegtermékek

 

 

Elektromos fűtőpatronok

 

 

Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
(+36 30) 932-9396 Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(+36 70) 946-9600 Szabó Ferenc / telephelyvezető
(+36 30) 522-1099 Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum