Bérfőzés, magánfőzés szabályai - egy kis emlékeztető...

2012. 01. 09., hétfő

2010. augusztus 13-án a Magyar Közlöny 132. számában kihirdetésre került az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, valamint az egyes adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 4/2010. (VIII. 13.) NGM rendelet, amely a párlat magánfőzés és bérfőzés keretében történő elállításának szabályairól szól.

 

 

FIGYELEM!

A párlat előállításának szabályaira vonatkozó rendelkezések – a kihirdetés követő 45. naptól – 2010. szeptember 27-től alkalmazhatók.

 

Ennek értelmében:

Új fogalmak a jövedéki szabályozásban

A Jöt. módosítása új fogalmat vezet be a jövedéki szabályozásba, mint például a párlat, a magánfőzés és az ezzel összefüggően a magánfőző fogalmát.

 - Párlat: a bérfőzés és magánfőzés keretében előállított 22082019, 22082099, 22089033, 22089039, 22089051, 22089071 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék.

 - Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 2 hektoliter tiszta szesz mennyiségig.  - Magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.  - Bérfőzés: a párlat szeszfőzdében a bérfőzető részére történő előállítása.

 

Magánfőzés

 

Adómentes a magánfőzésben a magánfőző által évente legfeljebb 50 liter mennyiségben előállított párlat feltéve, hogy az a magánfőző háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. Az 50 liter felett előállított párlat adómértéke 100 térfogat-százalékos alkoholtartalmú etilalkohol esetében 276 100 forint/hektoliter (a továbbiakban: teljes adómérték), amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve 1 380 forint.

A magánfőzőnek a párlat előállításához használt desztillálóberendezés beszerzését nem szükséges a vámhatósághoz bejelenteni, birtokban tartásához nem kell vámhatósági engedély, regisztráció.

A magánfőzés keretében előállított párlat a magánfőző és háztartása személyes fogyasztásra szolgál. Értékesítését kizárólag a külön jogszabály – a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet – szerint kistermelőnek minősülő magánfőző végezheti, saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében. A párlat értékesítése a teljes adómérték megfizetése mellett, legfeljebb 2 literes palackban, párlat zárjeggyel ellátva történhet.

A magánfőző párlat értékesítés esetén (mennyiségtől függetlenül) vagy, ha a saját fogyasztásra előállított párlat mennyisége a tárgyévben meghaladja az 50 litert, az adókötelezettség keletkezése előtt 3 munkanappal köteles a vámhatósághoz bejelentést tenni.

A bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más személy nem állítatott elő bérfőzésben párlatot. A bejelentésben a párlat mennyiségét az alapanyag tömegében (szőlőbor esetén térfogatban) kifejezett mennyiségéből a külön jogszabályban közzétett kihozatali arányszám alkalmazásával kell megállapítani, továbbá az értékesítésre szánt párlathoz igényelt párlat zárjegyek rendelkezésre bocsátásához szükséges, a külön jogszabályban meghatározott adatokat. A bejelentés adóbevallásnak minősül.

A vámhatóság a bejelentés alapján legkésőbb a bejelentés napját követő 5. munkanapon a bejelentett (bevallott) mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy a magánfőző az adót megfizette.

 

Bérfőzés

 

A bérfőzést végző szeszfőzdében (a továbbiakban: szeszfőzde) bérfőzés keretében 50 liter mennyiségig adómentesen, 50 liter mennyiség felett a teljes adómérték megfizetésével lehet bérfőzött párlatot előállíttatni. Az 50 liter bérfőzött pálinkának továbbra is az 50 liter 86 térfogat-százalékos gyümölcsszesz felel meg. Az előzőekben foglaltaktól eltérően, az eladásra szánt bérfőzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére értékesítésre kerülő bérfőzött párlatot – tekintetében meg kell fizetni a teljes adómértéket, amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú bérfőzött párlat esetében 1 380 forint.

Az adómentesen lefőzethető 50 liter mennyiségű párlat kizárólag a bérfőzető háztartásában való személyes fogyasztás céljára szolgálhat, kivéve, ha az alkoholtermék adóraktárnak, vagy – a magánfőzőnél ismertettek szerint – kistermelőként kerül értékesítésre. A kistermelői értékesítésre kerülő párlat mennyisége után meg kell fizetni a bérfőzetőnek a teljes adómértéket, és párlat zárjeggyel kell ellátnia.

A bérfőzött párlat utáni adó összegét a szeszfőzde állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől. A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot köteles adni a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván kistermelőként – a magánfőzőnél ismertetettek szerint – értékesíteni, és hogy magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.

A szeszfőzde a bérfőzető részére egyszerűsített kísérő okmányt állít ki, amely igazolja az adó megfizetését, illetve az adóraktárban történt előállítást. A kísérő okmány egyben a terméket igazoló okmány is. A szeszfőzde által a bérfőzető részére kiállított származási igazolvány az átvételt követő 15 évig alkalmas a főzető birtokában lévő párlat származásának igazolására. A 15 év letelte után 2 évente meghosszabbítható.

 

Egy tárgyéven belül, a 18. életévét betöltött természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Az egy háztartáson belül élőknek vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 50 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

 

Kihozatali arányszámok (100 kg alapanyagra /100 liter szőlőborra/ számítva)  Alapanyag megnevezése Párlat mennyisége (liter, tiszta szesz)  Cseresznye 4.0  Meggy 5.0  Kajszibarack 6.0  Szilva 7.0  Körte 4.5  Alma 5.0  Őszibarack 4.0  Vegyes 6.0  Birs 4.5  Bodza 3.0  Erdei gyümölcs 3.0  Szőlőtörköly 6.0  Aszútörköly 6.0  Borseprő 8.0  Szőlőbor 9.0  Szőlő 8.0

 

A párlat zárjegy

 

A párlat zárjegy 80x16 mm-es téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági nyomattal ellátott adóügyi jelzés, benne ugyanezen szín használatával Merkúr embléma található. A zárjegyen a „Párlat zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A magánfőző esetében a fentiek szerinti bejelentés minősül zárjegy megrendelésének. Az igényelt zárjegyet a vámhatóság a magánfőző részére a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az adót megfizették.

 

Bérfőzető esetében a zárjegy megrendelésnek a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott adattartalmú – a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban benyújtott – kérelem minősül. Az igényelt zárjegyet a vámhatóság a bérfőzető részére a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az adót megfizették. A bérfőzető az adó megfizetésének igazolásán túlmenően a bérfőzést végző szeszfőzde által kiállított származási igazolványt is köteles a vámhatóságnak bemutatni.

A párlat zárjegyek előállítási költségének a bérfőzetővel és a magánfőzővel (a továbbiakban együtt: eseti zárjegyfelhasználó) való megfizettetését, továbbá a párlat zárjegyeknek az eseti zárjegyfelhasználók részére történő rendelkezésre bocsátását a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalok útján végzi.

A párlat zárjegy-előállítási költségét az eseti zárjegyfelhasználó a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén befizetéssel, vagy készpénz-átutalási megbízással, átutalással teljesítheti. A párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén, két példányban kiállított jegyzék felvétele mellett történik.

Az átvett zárjeggyel az eseti zárjegyfelhasználó nem köteles a vámhatóság felé elszámolni, de az átvett zárjegyeket a legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására. A párlat zárjegy igazolja, hogy a magánfőzés vagy a bérfőzés keretében előállított – értékesítésre szánt – párlat tekintetében az adót megfizették. Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet – az eddigi szabályozással összhangban – úgy köteles felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen.

 

Jogkövetkezmények

 

Amennyiben a magánfőző a bejelentésben az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, az legalább 20 ezer forint összegű, de legfeljebb 200 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő. Amennyiben a magánfőző a párlatot a jövedéki szabályokban foglaltaktól eltérően – nem kistermelőként saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében – értékesíti, ez esetben az értékesített párlat, adózás alól elvont jövedéki terméknek minősül, amely után jövedéki bírságot szab ki a vámhatóság.

 

A vámhatóság magánfőzésre használt desztillálóberendezést lefoglalja, ha - a magánfőző a bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatokra, valamint a bérfőzésben előállított párlatra vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz; - a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja; - a magánfőző a párlatot a fentiekben ismertetettektől eltérően értékesíti.

 

A vámhatóság ellenőrzései során a Jöt-ben és a Vhr-ben meghatározottak teljesülését vizsgálja, így például a magánfőzők által 50 liter felett előállított, illetve értékesíteni kívánt párlat tekintetében meghatározott bejelentés megtételét, a párlat értékesítésére, elidegenítésére (például a párlat továbbra sem ajándékozható) vonatkozó szabályok betartását. A vámhatóság vizsgálni fogja továbbá az alkoholvizsgáló mobil laboratórium bevonásával végzett ellenőrzések alkalmával a közúton, közterületen, nem jövedéki engedélyes kereskedők üzlethelyiségeiben (elsősorban olyan a vendéglátó-ipari üzletekben, ahol párlat illegális forgalmazása feltételezhető) előtalált olyan alkoholtermékeket, melyek tekintetében vélelmezhető, hogy magánfőzés vagy bérfőzés keretében kerültek előállításra. A vámhatóság az előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó – közérdekű bejelentések kivizsgálását is.

 

Forrás: www.vam.gov.hu

www.jovedekiado.hu

 


Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
(+36 30) 932-9396 Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(+36 70) 946-9600 Szabó Ferenc / telephelyvezető
(+36 30) 522-1099 Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum