Házipálinka: jön az ellenőrzés

2013. 09. 24., kedd

Fokozott ellenőrzésre számíthatnak azok, akik otthon főznek pálinkát, bírságra pedig a házi pálinkát szabálytalanul értékesítők is. A NAV közzétette az otthoni párlatfőzés legfontosabb előírásait.

Magánfőzésben a 18. életévét betöltött személy saját vagy vásárolt gyümölcsből évente, kizárólag személyes fogyasztásra 50 liter 86 fokos párlatot állíthat elő saját tulajdonú lepárló berendezésen adómentesen (amely például 86 liter 50 fokos, vagy 100 liter 43 fokos párlatnak felel meg) - olvasható a NAV közleményében. 

Amennyiben a magánfőző e mennyiség fölött állít elő párlatot, illetve ha a párlatot a magánfőző értékesíteni kívánja, a jövedéki adót (készpénz befizetéssel vagy átutalással) meg kell fi zetni, és az előállítást a vámhatóság által rendszeresített és awww.nav.gov.hu internetes honlapról letölthető formanyomtatványon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vám- és pénzügyőri igazgatóságainál öt nappal korábban be kell jelentenie.

A magánfőző által egy évben előállított párlat mennyisége nem haladhatja meg a 2 hektoliter tiszta szesz mennyiséget (azaz a 400 liter 50 fokos párlatot, melyből a fentiekben említett mennyiség adómentes);
• Ha a magánfőzés keretében előállított párlat mennyisége nem haladja meg az adómentes 50 liter mennyiséget, és az előállított párlat a háztartásban való személyes fogyasztásra szolgál, a magánfőzőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bejelentési kötelezettsége nem keletkezik;
• Magánfőzést végezni legfeljebb 100 liter űrtartalmú saját tulajdonú lepárló berendezéssel lehet, amely kizárólag a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, és amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nem kell bejelenteni;
• Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni,illetve előállítani párlatot;
• Amennyiben egy háztartásban több magánfőző él, akkor az adómentesen, illetve az adó megfi zetésével előállítható mennyiségek egybeszámítandók (egy háztartásban akkor is csak 50 liter párlat állítható elő adómentesen, ha abban több magánfőző él, azaz az adómentes mennyiséget a háztartásban élő magánfőzők nem vonhatják össze);
• Lepárló berendezést gyártani, értékesíteni kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) engedélyével lehet.
A desztillálóberendezés műszaki, technológiai megfelelőségét a NAV nem vizsgálja. A desztillálóberendezés beszerzésével, birtoklásával kapcsolatban a magánfőzőnek
semmilyen bejelentési kötelezettsége nincs a NAV felé. Mindezek mellett azonban, ha a magánfőző saját maga állítja elő párlat előállítására alkalmas desztillálóberendezését,
azt kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedélyével teheti meg. Az alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés jogosulatlan előállítása első alkalommal legalább 20 ezer forint összegű, legfeljebb 200 ezer forintig terjedő, ismétlődés esetén legalább az előző alkalommal kiszabható legkisebb jövedéki bírság kétszeresének, legfeljebb az előző alkalommal kiszabható jövedéki bírság legmagasabb összegének kétszereséig terjedő jövedéki bírsággal büntetendő. Ezen túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogosulatlanul előállított desztillálóberendezést lefoglalja;
• A párlatot értékesíteni akkor lehet, ha a magánfőző kistermelőnek minősül, és megfizette a jövedéki adót, az értékesítés palackozva, legfeljebb 2 literes kiszerelésben és párlat zárjeggyel ellátva, a kistermelő saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében lehetséges. Értékesíthető továbbá a párlat a kistermelő saját gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron vagy piacon is (nem üzlethelyiségben), azonban az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz – legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal – az értékesítés helyét és időpontját be kell jelenteni.
• A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzései során a jövedéki szabályokban meghatározottak teljesülését vizsgálja, így például a bejelentési kötelezettség teljesítését,
a párlat értékesítésére, elidegenítésére vonatkozó szabályok betartását (például a párlat továbbra sem ajándékozható).
• A NAV vizsgálni fogja továbbá – az alkoholvizsgáló mobil laboratórium bevonásával végzett ellenőrzések alkalmával – a közúton, közterületen, nem jövedéki engedélyes kereskedők üzlethelyiségeiben (elsősorban olyan vendéglátó-ipari üzletekben, ahol párlat illegális forgalmazása feltételezhető) megtalált olyan alkoholtermékeket,melyeket vélhetően magánfőzés vagy bérfőzés keretében állítottak elő. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó közérdekű bejelentések kivizsgálását is;
• Az 50 liter adómentes mennyiség feletti előállításról tett nyilatkozatában a magánfőző nyilatkozik arról, hogy a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más személy nem állít vagy állított elő bérfőzésben párlatot. Az adó megállapításához szükséges adatok tekintetében történő valótlan nyilatkozat megtétele esetén a jövedéki bírság 20 ezer forinttól 200 ezer forintig terjed;
• Amennyiben a magánfőző a párlatot a jövedéki szabályokban foglaltaktól eltérően – nem kistermelőként saját gazdasága helyén folytatott vendéglátás vagy falusi szálláshely-szolgáltatás keretében – értékesíti, az értékesített párlat adózás alól elvont jövedéki terméknek minősül, és az adózás alól elvont termék mennyiségének és a bírság megállapításakor hatályos adómértéknek megfelelő mértékű jövedéki bírságot fizet;
• Ha a magánfőző az általa előállított adómentes párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az előállítást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és pénzügyőri igazgatóságainál öt nappal korábban be kell jelentenie és nyilatkoznia kell, hogy a tárgyévben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más személy nem állít vagy állított elő bérfőzésben párlatot. Ebben az esetben zárjegyet nem kell igényelnie és a bejelentése nem minősül adóbevallásnak. A vámhatóság a bejelentés alapján nyolc napon belüla bejelentett mennyiségre származási igazolványt állít ki és bocsát a magánfőző rendelkezésére, azonban e származási igazolvány nem igazolja az adó megfizetését.

Forrás: www.adozona.hu


Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
(+36 30) 932-9396 Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(+36 70) 946-9600 Szabó Ferenc / telephelyvezető
(+36 30) 522-1099 Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum