Az otthoni pálinkafőzés törvényi szabályozása

Fogalmak a jövedéki szabályozásban

A Jövedéki törvény módosítása új fogalmat vezet be a jövedéki szabályozásba, mint például a párlat,

a magánfőzés és az ezzel összefüggően a magánfőző fogalmát.

  • Párlat: a bérfőzés és magánfőzés keretében előállított 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermék.
  • Magánfőzés: "A párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása."
  • Magánfőző: "Az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik."
  • Bérfőzés: "A párlat szeszfőzdében a bérfőzető részére történő előállítása."

Magánfőzés

Magánfőzésben a magánfőző évente legfeljebb 86 liter (42 fokos) mennyiségű párlatot állíthat elő, mely a magánfőző háztartásában való személyes fogyasztásra szolgál. A magánfőzéshez való jogot minimum 5 darab párlat adójeggyel (700 Forint/darab) válthatja meg a magánfőző.

Párlat adójegy: A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 Forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.

A magánfőzőnek a párlat előállításához használt desztillálóberendezését a helyileg illetékes önkormányzat adócsoportjához kell bejelenteni.

Párlat magánfőzés és bérfőzés keretében történő elállításának szabályai

A magánfőzés szabályai

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.

A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint papír alapon vagy elektronikusan történik.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.

Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.

Bérfőzés

A bérfőzést végző szeszfőzdében (a továbbiakban: szeszfőzde) bérfőzés keretében 50 liter mennyiségig 50%-os jövedéki adó kedvezménnyel, 50 liter mennyiség felett a teljes adómérték megfizetésével lehet bérfőzött párlatot előállíttatni. Az 50 liter bérfőzött pálinkának továbbra is az 50 liter 86 térfogat-százalékos gyümölcsszesz felel meg.

Az előzőekben foglaltaktól eltérően, az eladásra szánt bérfőzött párlat – kivéve az alkoholtermék-adóraktár engedélyese részére értékesítésre kerülő bérfőzött párlatot – tekintetében meg kell fizetni a teljes adómértéket, amely 1 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú bérfőzött párlat esetében 1 668 forint.

A kedvezményes adóval (835 forint/liter/50 fokos párlat + főzdei díj) lefőzethető 50 liter mennyiségű párlat kizárólag a bérfőzető háztartásában való személyes fogyasztás céljára szolgálhat, kivéve, ha az alkoholtermék adóraktárnak, vagy – a magánfőzőnél ismertettek szerint – kistermelőként kerül értékesítésre. A kistermelői értékesítésre kerülő párlat mennyisége után meg kell fizetni a bérfőzetőnek a teljes adómértéket, és párlat zárjeggyel kell ellátnia.

A bérfőzött párlat utáni adó összegét a szeszfőzde állapítja meg és szedi be a bérfőzetőtől. A bérfőzető a szeszfőzdének írásbeli nyilatkozatot köteles adni a tárgyévben általa, illetve a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, továbbá arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván kistermelőként – a magánfőzőnél ismertetettek szerint – értékesíteni, és hogy magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot.

A szeszfőzde a bérfőzető részére egyszerűsített kísérő okmányt állít ki, amely igazolja az adó megfizetését, illetve az adóraktárban történt előállítást. A kísérő okmány egyben a terméket igazoló okmány is. A szeszfőzde által a bérfőzető részére kiállított származási igazolvány az átvételt követő 15 évig alkalmas a főzető birtokában lévő párlat származásának igazolására. A 15 év letelte után 2 évente meghosszabbítható.

Egy tárgyéven belül, a 18. életévét betöltött természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani. Az egy háztartáson belül élőknek vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni, illetve előállítani.

Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves 50 liter mennyiségi korlát szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Kihozatali arányszámok
(100 kg alapanyagra /100 liter szőlőborra/ számítva)
Alapanyag Párlat mennyisége (liter, tiszta szesz)
Cseresznye 4.0
Meggy 5.0
Kajszibarack 6.0
Szilva 7.0
Körte 4.5
Alma 5.0
Őszibarack 4.0
Vegyes 6.0
Birs 4.5
Bodza 3.0
Erdei gyümölcs 3.0
Szőlőtörköly 6.0
Aszútörköly 6.0
Borseprő 8.0
Szőlőbor 9.0
Szőlő 8.0

A párlat zárjegy

A párlat zárjegy 80x16 mm-es téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági nyomattal ellátott adóügyi jelzés, benne ugyanezen szín használatával Merkúr embléma található. A zárjegyen a „Párlat zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű.

Bérfőzető esetében a zárjegy megrendelésnek a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott adattartalmú – a vámhatóság internetes honlapjáról letöltött és kinyomtatott formátumban benyújtott – kérelem minősül. Az igényelt zárjegyet a vámhatóság a bérfőzető részére a zárjegy előállítási költségének megfizetése ellenében bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az adót megfizették. A bérfőzető az adó megfizetésének igazolásán túlmenően a bérfőzést végző szeszfőzde által kiállított származási igazolványt is köteles a vámhatóságnak bemutatni.

A párlat zárjegyek előállítási költségének a bérfőzetővel (a továbbiakban: eseti zárjegyfelhasználó) való megfizettetését, továbbá a párlat zárjegyeknek az eseti zárjegyfelhasználók részére történő rendelkezésre bocsátását a Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal, a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatalok útján végzi.

A párlat zárjegy-előállítási költségét az eseti zárjegyfelhasználó a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén befizetéssel, vagy készpénz-átutalási megbízással, átutalással teljesítheti. A párlat zárjegyek tételes átadása-átvétele a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyőri hivatal hivatalos helyén, két példányban kiállított jegyzék felvétele mellett történik.

Az átvett zárjeggyel az eseti zárjegyfelhasználó nem köteles a vámhatóság felé elszámolni, de az átvett zárjegyeket a legkésőbb az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására. A párlat zárjegy igazolja, hogy a bérfőzés keretében előállított – értékesítésre szánt – párlat tekintetében az adót megfizették. Az eseti zárjegyfelhasználó a párlat fogyasztói csomagolására a párlat zárjegyet – az eddigi szabályozással összhangban – úgy köteles felhelyezni, hogy a zárjegyen feltüntetett szöveg és sorszám olvasható, a vonalkód teljes terjedelmében látható legyen.

Jogkövetkezmények

A vámhatóság magánfőzésre használt desztillálóberendezést lefoglalja, ha

  • a magánfőző a bejelentésében az adó megállapításához szükséges adatokra, valamint a bérfőzésben előállított párlatra vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz;
  • a magánfőző a desztillálóberendezést a párlattól eltérő alkoholtermék előállítására használja;
  • a magánfőző a párlatot a fentiekben ismertetettektől eltérően értékesíti.

A vámhatóság ellenőrzései során a Jöt-ben és a Vhr-ben meghatározottak teljesülését vizsgálja. A vámhatóság vizsgálni fogja továbbá az alkoholvizsgáló mobil laboratórium bevonásával végzett ellenőrzések alkalmával a közúton, közterületen, nem jövedéki engedélyes kereskedők üzlethelyiségeiben (elsősorban olyan a vendéglátó-ipari üzletekben, ahol párlat illegális forgalmazása feltételezhető) előtalált olyan alkoholtermékeket, melyek tekintetében vélelmezhető, hogy magánfőzés vagy bérfőzés keretében kerültek előállításra. A vámhatóság az előzőeken túlmenően a jövőben is elvégzi az ellenőrzött információkat tartalmazó – például a bérfőzetőkre vagy a magánfőzőkre vonatkozó – közérdekű bejelentések kivizsgálását is.


Kapcsolat

Kontur Bt. / Pálinka divízió
Székhely:   1164 Bp. Simongát u. 43.Telephely - felszámolás alatt: 1164 Bp. Vidámvásár u. 143.
Szabó Ferenc Ignác / ügyvezető
(Magyar László / alapító tulajdonos
Email: info@palinkafozes.com
Impresszum